Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij uitvoering van diensten en leveringen van AtmR Kantoorverandering BV.
Download hier onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Algemeen, offertes en aanbiedingen

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aangeboden offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten, dan wel door de opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van opdrachtgever om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. Opdrachtnemer behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen voor.
 3. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij de opdrachtnemer geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van 30% op normale werkdagen, met dien verstande, dat gedurende de nacht de toeslag 40% bedraagt, 60% op zaterdag en 100% op zon- en feestdagen.
 4. opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 5. Indien de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer aan opdrachtgever. De overeenkomst, dan wel de opdrachtbevestiging tezamen met de offerte wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen overeenkomst wordt gesloten, dan wel geen offerte en opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst
 6. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen partijen, als in het vorige artikel bedoeld, kunnen slechts schriftelijk overeen worden gekomen.
 7. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 8. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten in verband met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 2: Prijs

 1. De opgegeven prijzen voor leveringen in Nederland zijn franco opdrachtgever en voor leveringen in het buitenland: franco Nederlandse grens. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien dit door de opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn. Eventuele installatie- of montagekosten en anders in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 2. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door de opdrachtnemer mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.
 3. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 4. Opdrachtnemer is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor prestaties die volgens planning dan wel volgens de overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 5. Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door opdrachtnemer op basis van artikel 2.3 of 2.4 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende buitengerechtelijke schriftelijke verklaring.
 6. Voor bestellingen van minder dan 2.500 euro netto cataloguswaarde, exclusief omzetbelasting, zal opdrachtnemer de werkelijke verzendkosten dan wel een vaste opslag voor verzendkosten in rekening brengen.
 7. De opdrachtnemer is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperking toeslag van 2% te verhogen. Bij betaling vóór of op de vervaldag mag de opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.

Artikel 3: Leveringstermijnen.

 1. Alle door opdrachtnemer genoemde en/of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden teneinde een nieuwe leveringstermijn overeen te komen.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
 3. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
 5. De opdrachtnemer heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien hij de producten in Nederland, franco huis (hal begane grond of magazijn) en buiten Nederland, franco Nederlandse grens heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. Onder leveringen worden mede volstaan: overeengekomen deelleveringen.
 6. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 3 lid 5 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van de opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer verder toekomende rechten.

Artikel 4: Montage

 1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van de opdrachtnemer geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel – of ten dele – moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 1 lid 7 in rekening worden gebracht.
 2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan de opdrachtnemer geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
  dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van de opdrachtnemer behoren, zoals elektriciens, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
  b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
  c. dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
  d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor de opdrachtnemer toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.
 4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
 5. De opdrachtgever is aansprakelijkheid voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft.

Artikel 5: Proefopstellingen

 1. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst onder de hierna verwoorde voorwaarden.
 2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan 7500 euro exclusief omzetbelasting, alsmede relevante accessoires, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
 3. Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal de opdrachtnemer, onmiddellijk nadat deze is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever is gehouden om deze kosten aan opdrachtnemer te betalen binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn. Transportkosten, vice versa, in Nederland, alsmede eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling.
 4. In het geval dat de opdrachtgever de producten wenst te behouden, zullen deze door de opdrachtnemer alsnog volledig in rekening worden gebracht, waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3.
 5. De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

Artikel 6: Advies- en projectkosten

 1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op auteursrechten op door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen en omschrijvingen.
 3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Alle facturen zullen door opdrachtnemer worden betaald. Overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities zal afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
  tot 20.000 euro exclusief omzetbelasting: zodra er geleverd is conform artikel 3 lid 5;
  b. vanaf 20.000 euro of meer exclusief omzetbelasting: 30% bij opdracht, 60% bij het voor verzending gereed zijn van de producten en 10% zodra er geleverd is conform artikel 3 lid 5;
  c. wanneer de opdrachtgever met de afname in verzuim is conform het bepaalde in artikel 3.6.
 3. Door de opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Bij een verschuldigde hoofdsom van ten hoogste 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, met een minimum van 100 euro. Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 10% van het verschuldigde.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling geschiedt steeds zonder het recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee de opdrachtgever een vordering van opdrachtnemer wil verrekenen, schriftelijk door opdrachtnemer is erkend.

Artikel 8: Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten.

 1. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met de opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 2. Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door de opdrachtnemer geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en in de toekomst te leveren zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de opdrachtgever door opdrachtnemer geleverde en aanwezige zaken worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Het is opdrachtgever niet toegestaan van een geleverde zaak een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen. Indien  opdrachtgever mede uit door opdrachtnemer geleverde zaken een nieuwe zaak vormt of laat vormen, doet opdrachtgever dit voor opdrachtnemer en houdt opdrachtgever die zaak voor opdrachtnemer, die eigenaar is van de nieuw gevormde zaak totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, alsmede de in artikel 7.3 bedoelde bedragen, volledig heeft voldaan. De opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 4. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 3 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 5. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijding en volledig betaalt.

Artikel 9: Risico

Het risico van verlies of beschadiging van zaken of programmatuur die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 10: Reclamering en garantie

 1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na de levering van de zaak, aan de opdrachtgever in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na het verstrijken van de in de leden 10.2 en 10.3 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 2. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, dan is opdrachtnemer verplicht, naar haar keuze, tot: herstel van de afgeleverde zaken of: vervanging van de afgeleverde zaken of: het verlenen van een prijskorting, of:restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.
 3. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer en kan niet leiden tot het opschorten van betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.
 4. Indien zaken in verband met de beoordeling van de ingediende reclame aan opdrachtnemer retour worden gezonden, dan geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 3 lid 5 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
 6. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt, gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering volgens artikel 3 lid 5 zijn verstreken.
 7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  b. normale slijtage;
  c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
  d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
 8. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 9. Indien de opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bepaalde in dit artikel.
 2. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade wordt verstaan, ontstaan door de in artikel 10 lid 4 sub a tot en met h genoemde omstandigheden.
 3. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot schade die in omvang het bedrag van de tegenprestatie te boven gaat. Bovendien is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking daartoe heeft verzekerd.
 5. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 6. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand , van welke aard ook , verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 7. Ingeval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door de opdrachtnemer te leveren diensten en prestaties.
 9. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modelrechten, op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal opdrachtgever programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van opdrachtnemer of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze zaken, programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van afnemer die niet noodzakelijkerwijs de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. Opdrachtgever zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 3. Opdrachtgever zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de zaken, programmatuur of materialen verwijderen of wijzigen.
 4. Indien opdrachtgever het bepaalde in artikel 12.2 en 12.3 niet nakomt verbeurt hij jegens opdrachtnemer een direct opeisbare boete van Euro 20.000,00 per geconstateerde overtreding, onverminderd het recht van opdrachtnemer om een vergoeding van de volledige schade te vorderen en onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te verlangen.

Artikel 13: Overmacht

 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij haar leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden alsmede wanprestatie door leveranciers van opdrachtnemer waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 2. Bij overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de termijn van levering met de duur van de overmachtsituatie te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot voldoening van enige schadevergoeding aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend.

Artikel 14: Medewerking van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de zaken, programmatuur en van de door opdrachtnemer te verlenen diensten.
 2. Ingeval medewerkers van opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorg dragen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situatie diens organisatie.

Artikel 15: Opschorting, ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 2. Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen, in staat van faillissement worden verklaard, dan wel wordt er ten laste van een der partijen executoriaal beslag gelegd, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
 3. Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16: Beëindiging

 1. Indien de overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elke der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen opzegtermijn, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen, die ten minste één maand bedraagt. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 17: Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Artikel 18: Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien opdrachtnemer diensten verleent. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten en onderhoud onverlet.

Artikel 19: Uitvoering

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in overkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Opdrachtnemer is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzingen of aanvullen.
 3. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 20: Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien opdrachtnemer op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed. Partijen zullen alsdan in overleg treden om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, nieuwe afspraken te maken, welke nieuwe afspraken alsdan in plaats treden van de oude afspraken met betrekking tot het onderwerp van de nieuwe afspraken.
 2. Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren schriftelijke informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

VERKOOP VAN APPARATUUR EN/OF ANDERE ARTIKELEN

De bepalingen in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur en/of andere artikelen” zijn, naast de algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien opdrachtnemer apparatuur en/of andere zaken aan afnemer verkoopt. Apparatuur en andere artikelen zullen in dit en het volgende hoofdstuk kortweg worden aangeduid als: “producten”.

Artikel 21: Montage en installatie

 1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal opdrachtnemer de producten installeren, monteren of laten installeren of monteren.
 2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voor de uitvoering van de installatie of montage werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie of montage, gedurende de normale werkuren van de opdrachtnemer. Indien installatie- /of montagewerkzaamheden onvoorzien buiten de normale werkuren van opdrachtnemer plaatsvinden, kan opdrachtnemer daarvoor door zijn bedrijf gebruikelijk gehanteerde toeslag op de prijs aan afnemer in rekening brengen.

Artikel 22: Retourzendingen

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is opdrachtnemer niet verplicht retourzendingen van opdrachtgever te accepteren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door opdrachtnemer van de door opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij opdrachtgever totdat deze opdrachtnemer zijn gecrediteerd.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van behandelingskosten.

Artikel 23: Aflevering, montage, installatie en acceptatie

Opdrachtnemer zal de producten aan opdrachtgever ter beschikking stellen door aflevering conform artikel 3 lid 5 dan wel, indien een door opdrachtnemer uit te voeren montage of installatie schriftelijk is overeengekomen, door montage of installatie van de apparatuur bij opdrachtgever, Het product zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door opdrachtnemer uit te voeren montage of installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum waarop de montage of installatie gereed is.

Artikel 24: Aansprakelijkheid

Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald omtrent aansprakelijkheid, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verminkte of verloren gegevens door gebruik van de apparatuur.

ONDERHOUD VAN PRODUCTEN

De in dit hoofdstuk “onderhoud van producten” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien opdrachtnemer en afnemer een overkomst onderhoud van producten hebben gesloten.

Artikel 25: Duur van de onderhoudsverplichting

 1. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor één jaar verlengd, tenzij afnemer of opdrachtnemer 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode de overeenkomst schriftelijk en aangetekend heeft opgezegd.

Artikel 26: Onderhoud en opheffen storingen

Ten aanzien van de bedoelde apparatuur verbindt opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde zich naar beste vermogen de navolgende prestaties te verrichten.
a. Onderhoud, hetgeen omvat controle, reparaties en het monteren van vervangende onderdelen ingeval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van de onderhavige apparatuur noodzakelijk is;
b. Het opheffen van storingen bij normaal gebruik. Berichten hieromtrent worden terstond na melding in behandeling genomen;
c. Opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde verplicht zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onderdelen in voorraad te houden;
d. Opdrachtgever zal gedurende het onderhoud c.q. reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmiddelen ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen;
e. Geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht indien en zolang de apparatuur is aangesloten op randapparatuur en/of invoerapparatuur en/of software, zonder goedkeuring van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde.
Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten totdat de in dit artikel bedoelde prestaties zijn verricht.

Artikel 27: Verbruiksmaterialen

Indien van toepassing voorziet opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde opdrachtgever van verbruiksmaterialen, welke artikelen eigendom blijven van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde, zolang deze niet zijn gebruikt. Drums dient te allen tijde te worden verwijderd c.q. aangebracht door de Service Dienst van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde. Ingeval opdrachtgever in de apparatuur verbruiksartikelen verwerkt, die niet door opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde zijn geleverd of geadviseerd, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst middels een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring schriftelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan opdrachtnemer betaalde bedragen.

Artikel 28: Tijden

Alle werkzaamheden zullen door opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde worden verricht binnen de normale werktijden van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De normale werktijden van opdrachtnemer zijn thans van 8.30 tot 17.00 uur, exclusief weekeinden en feestdagen. Indien een algemene wijziging van de in Nederland gebruikelijke werktijden plaatsvindt, zal het in dit artikel bepaalde hieraan worden aangepast, zonder kennisgeving hiervan aan opdrachtgever. Gedurende de werkzaamheden dient een medewerker van opdrachtgever aanwezig te zijn.

Artikel 29: Instructie, transport en installatie

 1. Opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde zal één werknemer van opdrachtgever in het gebruik van de apparatuur kosteloos instrueren. In geval instructie voor meer werknemers van opdrachtgever is vereist zullen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever zijn en wordt hiervoor gefactureerd door opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer aangewezen derde.
  b. Transport-, installatie-, hijs- en takelkosten zijn van toepassing bij plaatsing, verhuizing en terugname en zijn voor rekening van opdrachtgever, die hiervoor gefactureerd wordt door opdrachtnemer en/of opdrachtnemer aangewezen derde.
AtmR